Marjamaa-suku

Muuta

Päivitetty 6.10.2015

Jos sivuilla esintyy historiallisia epätarkkuuksia tai vääryyksiä, minulle voi laittaa palautetta:

etunimi.sukunimi (at)gmail.com

Kaikki muukin palaute on tervetullutta! =)

Nykyinen sukuseuran hallitus

Uusi sukuseuran hallitus valittiin sukukokouksessa 19.9.2015 Kalajoella Tapion Tuvalla. Hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Soile Saine, puheenjohtaja
 • [uusi]Arto Marjamaa, varapuheenjohtaja
 • Arja Nevanperä, sihteeri-rahastonhoitaja
 • [uusi]Juha-Matti Marjamaa, tiedottaja
 • Mauno Autio
 • Aimo Visuri
 • Eero Myllykangas
 • Sirpa Marjamaa
 • [uusi]Esa Anttila

Sukuseuraan liittyminen

Sukuseuraan voi liittyä ottamalla yhteyttä sukuseuran hallituksen sihteeriin, Arja Nevanperään. Hän lähettää jäsenmaksulomakkeen. Jäsenmaksu on 10€ per vuosi per perhe (samassa taloudessa asuvat). Sukuseuran jäsen saa jäsenkirjeen, joka sisältää seuran ja suvun ajankohtaisia asioita.

Sukuseuran perustamiskokous

Marjamaa suvun sukuseuran perustamiskokous pidettiin Ylivieskassa Metsärannassa 4.8.2002. Kokous alkoi yhteisellä ruokailulla, jonka jälkeen Mauno Autio esitteli johtokunnan. Paikalla oli kolme johtokunnan jäsentä. Samalla Autio esitteli johtokunnan tehtäviä; johtokunta oli muun muassa valmistellut kokoukselle sukuseuran perustamiseen liittyviä asioita. Puheenjohtajaksi valittiin Eero Myllykangas ja sihteerinä toimi Aira Vatjus-Anttila.

Päätettiin perustaa Marjamaan rekisteröimätön sukuseura. Johtokunnan valmistelema Marjamaan sukuseuran säännöt päätettiin hyväksyä. Säännöt käytiin kohta kohdalta läpi ja seuraavia kohtia tarkennettiin:

 • 3§ Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 10€/perhe(jäsen)/vuosi. Jäsenluetteloa pitää hallitus. Jäsenmaksujen perintä jää hallituksen tehtäväksi.
 • 7§ Lehdessä ilmoitetaan sukuseuran kokouksesta, joka pidetään edelleenkin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Mauno Autio vihjasi, että tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä internettiin suvun kotisivu, josta olisi mahdollisuus muualla maailmalla olevien sukulaisten seurata suvun tapahtumia.

Päätettiin kerätä tietoja suvun historiasta, tarinoita, juttuja ym. mielenkiintoista nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi. Nämä mahdollisesti tallennetaan tulevaan sukukirjaan. Hallitukselle päätettiin antaa tehtäväksi selvittää mahdollisen sukuviirin hankinta. Päätettiin kerätä kolehti lehti-ilmoitusmaksun kattamiseksi.

Hallitukseen valittiin seuraavat seitsemän jäsentä:

 • Autio Mauno (hallituksen kokoonkutsuja)
 • Häkkilä Silpa
 • Myllykangas Eero
 • Nevanperä Arja (rahastonhoitaja)
 • Nikula Vesa
 • Saine Soile
 • Seuri Raija
 • Ylikerälä Saara

Ylivieskassa 4.8.2002.
Lähde: sukuseuran perustamiskokouksen pöytäkirja.

Marjamaa sukuseuran säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Kyseessä on vapaamuotoinen sukuseura. Sukuseuran kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii:

 • järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tapahtumia
 • keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsentensä tietouteen
 • harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämään luetteloa jäsenistään

3§ JÄSENET

Sukuseuran jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on avioliiton kautta siihen liittynyt. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudestä päättää vuosikokous. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4§ HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee edustaa suvun eri haaroja. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika (kolme vuotta). Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Samoin hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

5§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavin asiakirjoineen on annettava hallituksen tarkistettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla, kummallakin erikseen.

7§ SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin seuran jäsenelle ja/tai julkaisemalla kutsu sanomalehdessä.

8§ SUKUSEURAN KOKOUKSET

Sukuseuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun välisenä aikana, kuitenkin mielellään elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään seuran tilinpäätös, vuosikertomus ja hallituksen lausunto tilien tarkistuksesta vuosikokousten väliseltä ajalta
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu seuraavalle vuodelle
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyyskohteen päättää sen hetkinen hallitus.

Lähde: Marjamaan sukuseuran säännöt